Program Ekonomii Obywatelskiej

 

A. METAEKONOMIA – CELE GOSPODAROWANIA I INTENCJE EKONOMISTÓW
Cywilizacyjne uwarunkowania doktryn ekonomicznych i finansowych
1. Wielość cywilizacji: kryteria ich wyróżniania oraz opisu, wartościowanie cywilizacji: cywilizacje samowystarczalne i pasożytnicze.
2. Walka cywilizacji i cywilizacyjny postęp ludzkości, a teorie monetarne i ekonomiczne.

B. MAKROEKONOMIA
Gospodarka i pieniądz
3. Gospodarka towarowa – zasady wymiany: rabunek, dobroczynność i wzajemność, wymiana towarowa.
4. Gospodarka towarowo – pieniężna.
5. Geneza i historia pieniądza (ujęta lapidarnie).
6. Cztery funkcje pieniądza:
6.1. Trzy pozytywne: pieniądz jako narzędzie wymiany, wyceny i podziału dochodu: wynagrodzenie i udział w ryzyku gospodarczym, podział sprawiedliwy lub wyzysk: np. „spiżowe      prawo płacy”.
6.2. Jedna negatywna: pieniądz jako narzędzie tezauryzacji oraz lichwy: transfer ryzyka gospodarczego na kredytobiorcę, fałszywe hasła: „czas to pieniądz”, „pieniądze pracują”, czyli wyzysk przedsiębiorców i pracowników, producentów i konsumentów, destrukcja gospodarki realnej.
7. Pieniądz kruszcowy jako podstawa lichwy. Rozwój lichwy, jej postacie i uprzywilejowanie w cywilizacji lichwiarskiej.
8. Negatywne sposoby monetyzacji gospodarki jako przejawy wojny cywilizacyjnej – fałszywa teoria budżetu i skazanie wspólnoty na deficyt budżetowy – podstawa upowszechnienia pieniądza dłużnego, podstawa kolonializmu i imperializmu.
9. Cztery sposoby przejmowania narodowej własności i społecznie wypracowanego majątku, za pomocą kreacji środków rozliczeniowych przez pasożytniczą cywilizację lichwiarską:
9.1. Dodruk pieniędzy bez pokrycia: tradycyjne fałszerstwo jako walka z pieniądzem narodowym.
9.2. Bankowe oprocentowanie pieniędzy: stopa procentowa jako „wynagrodzenie deponentów” – dla 90% oszczędzających jest to złudzenie zysku.
9.3. Kreacja kredytowych długów: dublowanie prawa własności do kreowanych pieniędzy, a poprzez pieniądz do państwowego/społecznego i indywidualnego majątku.
9.4. Wprowadzenie składek płatnych do budżetu UE.

10. Wybrane pozytywne sposoby monetyzacji gospodarki: praktyka i teoria na świecie, (ujęcie historyczne):
10.1. Sygnowane talie kart do gry jako środek płatniczy w koloniach francuskich (obecnie Kanada).
10.2. Colonial Script (skrypt dłużny farmerów amerykańskich) w koloniach brytyjskich (obecnie USA).
10.3. Intencja druku narodowego pieniądza przez prezydentów amerykańskich: Lincolna i Kennedy’ego.
10.4. Kwity na węgiel w Schwannenkirchen.
10.5. Emisja oprocentowanych ujemnie bonów rozliczeniowych w Woergl – wg teorii Silvio Gesella.
10.6. Platformy barteru wielostronnego.

11. Polska Szkoła Monetarna i jej tradycje:
11.1. Mikołaj Kopernik, Rozprawa o urządzeniu monety , powst. 1526, wyd. 1816. Prawo Kopernika.
11.2. Jerzy Zdziechowski, Mit złotej waluty. Zasada parytetu gospodarczego w ustalaniu kursu wymiany złotego polskiego – teoria i praktyka J. Zdziechowskiego, ministra skarbu w latach 1925-1926.
11.3. Demokracja Finansowa: parytet gospodarczy jako zasada emisji pełnowartościowego pieniądza. Poprawna metodologicznie teoria budżetu, nadwyżki budżetowej i ewentualnego deficytu budżetowego.
Monetyzacja gospodarki nieoprocentowanym pieniądzem pełnowartościowym (M), opartym na parytecie dóbr: ilości wyprodukowanych towarów i usług. (Pieniądz nie będący długiem, nie pochodzący z kredytu, ani z emisji obligacji). Emisja pieniędzy (M) Pro Publico Bono prowadzona zgodnie z równaniem: deltaM =P deltaT/V (gdzie P- ceny, delta T -przyrost ilości towarów i usług, V – wskaźnik wielkości obrotu).
Monetyzacja (M) i emisja (deltaM)
– Fundusz Konsumpcyjny (FK): monetyzacja dóbr wypracowanych: pieniądz wolny od ryzyka gospodarczego.
– Fundusz Inwestycyjny (FI): monetyzacja przyszłych dóbr, kwota do rozliczenia: pieniądz obarczony ryzykiem gospodarczym. Możliwa jest minimalizacja ryzyka w przypadku przeznaczenie części funduszu konsumpcyjnego na fundusz inwestycyjny, zgodnie z równaniem: FI=M-FK. Fundusz inwestycyjny może być także rozliczony w postaci monetyzacji efektów, które dopiero przyniesie, to jednak wiąże się ze zgodą na podjęcie ryzyka.
Cele Demokracji Finansowej: niwelowanie dramatycznie wysokich różnic majątkowych, zasada naturalnej demokracji w społeczeństwie: rzeczywiste partycypowanie w zyskach z wykonywanej pracy, względnie równomierny wzrost standardu życia i wykształcenia obywateli, odtworzenie klasy średniej, suwerenność finansowa i polityczna Narodu.
Potencjał ludzki: wychowanie, inteligencja, wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, troska o siebie, rodzinę i bliźnich, miłość braterska, twórczość i współpraca (a nie konkurencja) jako środek zaspokojenia ludzkich potrzeb i realizacji dobra powszechnego.
Kapitał: odziedziczony i wypracowany majątek narodowy, środki trwałe, pieniądze jako narzędzie użyteczne w organizacji produkcji i podziale wytworzonych dóbr. Obfitość i dostatek pieniądza jako funkcja jego użyteczności. Wartość pieniądza mierzona funkcją jego użyteczności w powszechnym zaspokojeniu potrzeb, ludzkich a nie siłą nabywczą skumulowaną w ręku wąskiej grupy ludzi najbardziej zamożnych, w myśl przewrotnego hasła: „im więcej pieniędzy, tym ich mniej”.

12. O różnicy pomiędzy zyskiem a odsetkami.
Wprowadzenie do bankowości i gospodarki bezodsetkowej.
Bankowość bezodsetkowa oparta na gospodarce realnej i zysku – a nie na odsetkach, wyzysku i spekulacji.

13. Wybrane przykłady zastosowania bankowości bezodsetkowej w społeczeństwie jednolitym cywilizacyjnie.
– Potępienie lichwy przez filozofów greckich: Platona i Arystotelesa. „Strząśnięcie długów” i wykup przez państwo niewolników (chłopów sprzedanych za długi), czyli Reformy Solona początek demokracji ateńskiej VI w. p.n.e.
– Zakaz stosowania odsetek w prawie Mojżeszowym. Prawo roku siódmego – nakaz darowania długów co siedem lat w pierwotnej wspólnocie żydowskiej.
– Miłosierdzie (Montes Pietatis) i zysk godziwy (zakaz lub ograniczenie lichwy) w chrześcijaństwie: niemożliwy do zrealizowania w systemie państw feudalnych. (Zasada kryterium wartości złota ponad granicami państw, jako umocowanie dla lichwy).
– Zakaz udzielania i przyjmowania pożyczek lichwiarskich w prawie koranicznym. Zalecenie darowania długów na zasadzie miłosierdzia – bez przymusu. Zakat: dobrowolny i jedyny podatek w islamie (ok. 2,5% od nadmiaru dóbr) oparty na wierze i cnocie dobroczynności.
– Zasady islamskiej bankowości bezodsetkowej.
– Trzecia droga Muammara Kaddafi’ego, rozkwit państwa jednolitego cywilizacyjnie. Wojna cywilizacyjna: od prowokacji do wojny prowadzonej środkami militarnymi. Rola „ekonomicznych zabójców” („hitman”), agentów rządu USA, kreacja „terroryzmu islamskiego” w USA, jako podstawy inwazji na kraje arabskie (m.in. Afganistan, Irak itd.).
14. Kwoty zaniedbanej emisji w Polsce w latach 1995-2012 (sposób ich liczenia). Możliwość i sposób wykorzystania. Początek reformy monetarnej w Polsce.

C. PROJEKTY ZMIAN LEGISLACYJNYCH W POLSCE
15. Projekt zmian Ustawy o NBP.
16. Projekt zmian w ustawie budżetowej.
17. Sprostowanie wadliwej interpretacji zapisów konstytucyjnych: szczególnie Art. 220 i Art. 227. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

D. METAEKONOMIA I POLITYKA
18. Zmierzch cywilizacji destrukcji i depopulacji – masońskiej idei NWO.
19. Suwerenność finansowa państw i społeczeństw, jako warunek autentycznego zbliżenia pomiędzy Narodami.
20. „Jeden pasterz i jedna owczarnia” – jednolita cywilizacyjnie wspólnota ludzka oparta na miłości bliźniego, odpowiedzialności i trosce: „cywilizacja miłości” – wg Jana Pawła II.

E. CEL PROGRAMU

Sprostowanie i wyrugowanie z ekonomii błędów teorii liberalnych i neoliberalnych, opartych na akceptacji lichwy, redukcjonizmie etycznym i na ludzkiej samowoli, niesłusznie nazywanej wolnością. Przedstawienie słuchaczowi zaniedbanych lub zapoznanych teorii ekonomicznych, które mogą być, a czasami już są, podstawą zmiany ekonomicznego myślenia i kreacji prawdziwego obrazu ekonomicznego oraz jego uwarunkowań monetarnych.
Przedstawienie wartościowej perspektywy rozwoju ekonomii jako nauki i sztuki zarządzania gospodarką. Kształtowanie teoretycznych podstaw wyjścia z kryzysu cywilizacyjnego i finansowego. Kształcenie elit przyszłej suwerennej władzy w Polsce, która zastąpi agenturę i ugrupowania zdominowane przez chciwość i serwilizm wobec władzy zewnętrznej.


2 komentarze

starzenie

3 marca 2016 at 11:16 am

Jestem pod ogromnym wrażeniem ! Nie tylko całej masy smacznych pomysłów, ale przede wszystkim energii i pracy, jaką włożyłaś w organizację i podsumowanie akcji. Już czekam na kolejną edycję

starzenie się

3 marca 2016 at 11:17 am

Natknałem się na Waszą stronę przypadkiem podczas szukania pewnych inforamcji w necie.

Leave a Reply