Krzysztof Lachowski

 • Inż. dr ekonomii.
 • Analityk systemowy procesów globalnych i prognozowania strategicznego oraz planów społeczno-gospodarczych.
 • Związany ze spółdzielczością, m.in. pracą w: spółdzielczym Instytucie Mleczarskim w latach 1977 – 1985, gdzie zajmował się kosztami jednostkowymi, cenami produktów rolnych, dochodami rolniczymi, w tym parytetem dochodów, kontraktacją oraz ekonomiką i organizacją przetwórstwa mleka.
 • Aktualnie zatrudniony w Krajowej Radzie Spółdzielczej – naczelnym organie samorządu spółdzielczego – w charakterze eksperta ds. naukowych, ekonomicznych i strategicznych.
 • Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców,  Wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej, współzałożyciel i  członek Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, współorganizator grupy koncepcyjnej Nowej Ekonomii Obywatelskiej, alternatywnej do dominującej obecnie Starej Ekonomii Korporacyjnej.
 • Doświadczenie w administracji państwowej na stanowiskach: doradcy rządu ds. polityki gospodarczej i dyrektora departamentu ekonomicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • Doświadczenie gospodarcze: w instytucjach finansowych (fundusz poręczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, bank ) na stanowiskach, wiceprezesa, dyrektora i doradcy prezesa oraz dyrektora firmy handlowej.
 • Inicjator i założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej „PLON” w Warszawie na Ursynowie.
 • Od kilkunastu lat wykładał lub wykłada na warszawskich i mazowieckich wyższych uczelniach: podstawy marketingu, strategie marketingowe instytucji finansowych, zarządzanie i planowanie marketingowe, zarządzanie strategiczne, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne oraz historię gospodarczą.
 • Organizator i współorganizator ponad 20 konferencji naukowych.
 • Autor i współautor kilku planów społeczno-gospodarczych, w tym autor „Korekcyjnego programu gospodarczego” z marca 1990 r. dla znaczącej partii politycznej – przeciwstawnego do planu „szokowej terapii” gospodarczej, autorstwa Georga Sorosa, realizowanej w Polsce od początku 1990 r. przez prof. J. Sachsa, wicepremiera L. Balcerowicza i premiera T. Mazowieckiego oraz współautor „Raportu o stanie państwa i sposobach jego naprawy” z czerwca 2005 r. opracowanego w ramach Konwersatorium „O lepszą Polskę” powołanym przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny i Polskie Lobby Przemysłowe im E. Kwiatkowskiego.
 • Od kilkunastu lat prowadzi interdyscyplinarne i historyczne analizy procesów globalnych i prognozuje ich kierunki oraz skutki w najbliższych kilku i kilkunastu latach.
 • Zajmował się także: okresowo badaniami opinii społecznej i marketingowymi rynku, sporządzaniem biznes planów i planów strategicznych dla firm; publicysta na tematy społeczno-gospodarcze i przemian cywilizacyjnych w Polsce i w świecie.
 • Inne zainteresowania to politologia, filozofia, religioznawstwo, alternatywne źródła energii, nowe kierunki w nauce.
 • Autor ponad 150 publikacji, projektów, ekspertyz, analiz.


Leave a Reply